Regulamin Grupy


REGULAMIN
„GRH PIONIERZY 40 P.P. DZIECI LWOWSKICH”I. Postanowienia ogólne.

1) Grupa Rekonstrukcji Historycznej „ Pionierzy 40 Pułku Piechoty Dzieci Lwowskich” jest grupą działającą samodzielnie oraz we współpracy z innymi o podobnym charakterze grupami.
2) Naczelną zasadą, którą powinni kierować się członkowie grupy jest koleżeństwo, chęć pomocy i bezinteresowność.
3) Grupa nie posiada osobowości prawnej, nie ma charakteru paramilitarnego i nie bierze udziału w działalności politycznej.
4) Grupa swoje działanie opiera na realizacji projektów jej członków lub na współdziała- niu w realizacji przedsięwzięć innych podobnych grup.
5) Uczestnictwo członków grupy w jej działaniach ma charakter dobrowolny.

II. Członkostwo.

1) Członkiem GRH „Pionierzy 40 PP DL” może zostać wyłącznie obywatel Polski , który ukończył 18 rok życia.
2) Obowiązki członka GRH „Pionierzy 40 PP DL” obejmują;
- popularyzowanie tradycji i historii W.P.,
- dbanie o dobre imię grupy,
- koleżeństwo, chęć współpracy w ramach grupy oraz czynne uczestniczenie w jej działaniach,
- przestrzeganie regulaminu GRH „Pionierzy 40 PP DL”,
- wykonywanie poleceń przełożonych,
- wszelkie spory członkowie GRH rozstrzygają na forum grupy,
- branie udziału zarówno w życiu codziennym grupy jak też w imprezach w których GRH uczestniczy (nie mniej niż połowa spotkań cyklicznych oraz w większości imprez rekonstrukcyjnych),
- samodoskonalenie umiejętności które podnoszą kwalifikacje członka grupy.
3) Opuszczenie szeregów grupy może nastąpić na wniosek zainteresowanego lub poprzez usunięcie w skutek rażącego naruszenia niniejszego regulaminu na wniosek dowódcy grupy przy aprobacie większości członków.
4) W szczególnych przypadkach istnieje możliwość zawieszenia w prawach członka grupy, jednakże na okres nie dłuższy niż 6 miesięcy i za aprobatą większości członków. Zawieszony członek GRH nie ma prawa głosu.

III. Rekrutacja.

1) Okres aplikacji do GRH „Pionierzy 40 PP DL” trwa do momentu uzyskania umundurowania oraz podstawowego wyposażenia zgodnego z wymaganiami grupy.
2) Czas apilkacji nie powinien być dłuższy niż 6 miesięcy.
3) Aplikant nie ma prawa głosu w sprawach grupy ( lecz może wyrażać swoją opinię) oraz nie ma obowiązku brania udziału w większości działań grupy.
4) Okres rekrucki trwa od momentu zakończenia aplikacji (czyli uzyskania podstawowego umundurowania i wyposażenia) do chwili nabycia odpowiednich umiejętności kwalifikujących rekruta do brania udziału w imprezach rekonstrukcyjnych w ramach grupy.
5) Okres rekrucki nie powinien być dłuższy niż 6 miesięcy.
6) Pozytywna opinia o rekrucie wyrażona przez większość członków GRH (po zaliczeniu udziału w co najmniej dwóch imprezach rekonstrukcyjnych) uprawnia go do zostania członkiem grupy.
7) Ostateczną decyzję o przyjęciu rekruta w poczet członków GRH wyraża dowódca grupy.
8) Rekrut ma prawo wyrażać swoją opinię i zgłaszać wnioski na forum grupy jednak jego prawo do głosowania nad sprawami dotyczącymi grupy jest ograniczone ( może je przyznać uznaniowo dowódca grupy ).

IV. Nagrody i awanse.

1) Członek GRH który odbędzie 1 roczny staż w grupie oraz będzie się wyróżniał podczas imprez rekonstrukcyjnych a także w codziennej pracy na rzecz grupy, może zostać nagrodzony odznaką pamiątkową , przyznawaną przez członków już ją posiadających na wniosek dowódcy przez jednomyślne głosowanie. Odznaka może być wręczana w dniu święta pułkowego tj. 30 czerwca lub w dniu święta Wojska Polskiego tj. 15 sierpnia.
2) Członek GRH który posiądzie wymagane umiejętności i wiedzę z zakresu wojskowości ogólnej a także specyfiki odtwarzanego pododdziału, popartej należytym stażem w grupie (co najmniej 2 lata) oraz wyróżnia się postawą osobistą, może uzyskać awans który wnioskuje dowódca grupy przy aprobacie większości członków.
3) Dowódca może nagrodzić członka grupy, także w sposób który uzgodni z pozostałymi członkami, a nie ujęty we wcześniejszych postanowieniach.
4) Wszystkie nagrody i awanse zostają automatycznie anulowane w momencie ustania członkostwa w GRH „Pionierzy 40 PP DL”, chyba że członkowie grupy (wiekszością głosów) postanowią inaczej.

V. Dyscyplina i karanie.

1) Każdy członek GRH jest zobowiązany do przestrzegania dyscypliny wynikającej z członkostwa w grupie odtwarzającej pododdział W.P. a w szczególności:
- bezwzględne wykonywanie poleceń dowództwa grupy,
- bezwzględne wykonywanie poleceń innych przełożonych mianowanych w czasie trwania imprezy rekonstrukcyjnej a nie będących członkami grupy,
- dbałość o wygląd osobisty zarówno podczas trwania imprez jak i poza nimi,
- dbałość o sprzęt własny jak i powierzony,
- zwracanie uwagi na odpowiednie zachwanie się innych członków grupy.
2) Za zachowanie dyscypliny w GRH odpowiada dowódca a w przypadku jego nieobecności, zastępca bądź inny mianowany czasowo do pełnienia tej funkcji członek grupy.
3) W przypadku złamania postanowień tego regulaminu dowódca może wnioskować o ukaranie członka grupy i w przypadku akceptacji przez większość członków wymierzenie kary adekwatnej do popełnionego przewinienia.Członkowie G.R.H. zobowiązani są do posiadania następujących elementów wyposażenia:


- mundur sukienny: kurtka wz.36, spodnie wz.37,
- mundur drelichowy - lniany,
- furażerka sukienna wz.23 lub rogatywka sukienna wz.37,
- pas główny szeregowego wz.31 lub wz.36 szyty (oczywiście akcepujemy pasy powojenne szyte),
- ładownice trójkomorowe brązowe do karabinu mauser (akceptujemy konwersje z ładownic mosinowskich),
- żabka do bagnetu typu polskiego,
- bagnet polski z pochwą do karabinu mauser z okresu II RP,
- pokrowiec do łopatki piechoty,
- łopatka piechoty pięcionitowa z przedłużonym trzonkiem (akceptujemy konwersje z łopatek LWP przyciętych zgodnie z kształtem oryginału),
- replika chlebaka wz.33,
- replika torby na maskę pgaz.wz.32,
- tornister wz.33/50 bez skórzanych wzmocnień,
- koc amerykański w kolorze khaki lub musztardowym z lat 40-tych bądź replika koca polskiego z okresu II RP
- troki skórzane szyte 5szt.,
- menażka wz.31 (akceptujemy starsze wzory menażek LWP),
- manierka wz.38 (akceptujemy użytkowe manierki powojenne),
- hełm stalowy wz.31,
- trzewiki kompanii reprezentacyjnej WP (podkute),
- koszula lniana lub bawełniana,
- kalesony bawełniane,
- szalik polowy koloru khaki (halsztuk),
- pasek do spodni,
- atrapa karabinka mauser wz.29,
- sprzęt saperski wedle funkcji w grupie.

Wszyscy, którzy są zainteresowani działaniem w ramach G.R.H.”Pionierzy 40 PP DL”, mogą liczyć na pomoc i współpracę pozostałych członków grupy, przy kompletowaniu umundurowania i wyposażenia będącego treścią w/w spisu.